affine space nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

affine space nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm affine space giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của affine space.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • affine space

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    không gian affin

    không gian afin