affinely connected space nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

affinely connected space nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm affinely connected space giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của affinely connected space.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • affinely connected space

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    không gian liên thông tin