affine differential geometry nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

affine differential geometry nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm affine differential geometry giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của affine differential geometry.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • affine differential geometry

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    hình học vi phân affin

    hình học vi phân afin