aerobic nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aerobic nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aerobic giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aerobic.

Từ điển Anh Việt

 • aerobic

  * tính từ

  đói không khí, thiếu không khí

  (thuộc)thể dục nhịp điệu

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • aerobic

  * kỹ thuật

  háo khí

  y học:

  ưa khí

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • aerobic

  depending on free oxygen or air

  aerobic fermentation

  Synonyms: aerophilic, aerophilous

  Antonyms: anaerobic

  based on or using the principles of aerobics; enhancing respiratory and circulatory efficiency

  aerobic dance

  running is very aerobic

  Antonyms: anaerobic