aerobic sludge stabilization nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aerobic sludge stabilization nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aerobic sludge stabilization giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aerobic sludge stabilization.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • aerobic sludge stabilization

    * kỹ thuật

    sự ổn định bùn ưa khí