aerobic treatment process nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aerobic treatment process nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aerobic treatment process giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aerobic treatment process.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • aerobic treatment process

    * kỹ thuật

    phương pháp xử lý ưa khí