aeration skylight nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aeration skylight nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aeration skylight giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aeration skylight.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • aeration skylight

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    cửa trời thông gió