aeration of soil nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aeration of soil nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aeration of soil giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aeration of soil.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • aeration of soil

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    sự thông khí của đất