aeration clerestory nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aeration clerestory nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aeration clerestory giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aeration clerestory.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • aeration clerestory

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    cửa mái thông gió