aeration ceiling panel nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aeration ceiling panel nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aeration ceiling panel giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aeration ceiling panel.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • aeration ceiling panel

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    tấm trần thông gió