adiabatic transformation nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

adiabatic transformation nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm adiabatic transformation giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của adiabatic transformation.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • adiabatic transformation

    * kỹ thuật

    sự biến đổi đoạn nhiệt