adiabatic change nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

adiabatic change nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm adiabatic change giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của adiabatic change.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • adiabatic change

    * kỹ thuật

    sự thay đổi đoạn nhiệt

    điện lạnh:

    biến đổi đoạn nhiệt