adiabatic desorption nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

adiabatic desorption nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm adiabatic desorption giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của adiabatic desorption.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • adiabatic desorption

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    giải hấp đoạn nhiệt

    sự giải hấp đoạn nhiệt