adiabatic engine nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

adiabatic engine nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm adiabatic engine giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của adiabatic engine.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • adiabatic engine

    * kỹ thuật

    ô tô:

    động cơ đoạn nhiệt