trận mưa trong Tiếng Anh là gì?

trận mưa trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ trận mưa sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • trận mưa

    rain

    một trận mưa nhỏ/to a light/heavy rain

    một trận mưa như trút nước a pouring rain; a downpour