trận huề trong Tiếng Anh là gì?

trận huề trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ trận huề sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • trận huề

    xem trận hòa