trò lừa bịp trong Tiếng Anh là gì?

trò lừa bịp trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ trò lừa bịp sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • trò lừa bịp

    mountebankery; charlatanism; trickery; jugglery