trò bội tín trong Tiếng Anh là gì?

trò bội tín trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ trò bội tín sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • trò bội tín

    * dtừ

    confidence game