thi lên cấp trong Tiếng Anh là gì?

thi lên cấp trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ thi lên cấp sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • thi lên cấp

    promotion examination