thấm lọc ra trong Tiếng Anh là gì?

thấm lọc ra trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ thấm lọc ra sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • thấm lọc ra

    * dtừ

    exosmosis