thường xanh trong Tiếng Anh là gì?

thường xanh trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ thường xanh sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • thường xanh

    * ttừ

    evergreen, indeciduate