thường phạm trong Tiếng Anh là gì?

thường phạm trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ thường phạm sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • thường phạm

    common criminal

    có gì khác nhau giữa thường phạm và chính trị phạm? is there any difference between common criminals and political prisoners?

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • thường phạm

    nonpolitical prisoner, common criminal