thường hoàn trong Tiếng Anh là gì?

thường hoàn trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ thường hoàn sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • thường hoàn

    * dtừ

    pay off