thường ngôn trong Tiếng Anh là gì?

thường ngôn trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ thường ngôn sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • thường ngôn

    * dtừ

    maxim