thành phiến trong Tiếng Anh là gì?

thành phiến trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ thành phiến sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • thành phiến

    * ttừ

    laminal, tabular, laminated