thành a-ten trong Tiếng Anh là gì?

thành a-ten trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ thành a-ten sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • thành a-ten

    * ttừ

    athenian, attic