tấm che mặt trong Tiếng Anh là gì?

tấm che mặt trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tấm che mặt sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tấm che mặt

    * dtừ

    visor