tạo năng trong Tiếng Anh là gì?

tạo năng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tạo năng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tạo năng

    energy generator