tạo loạn trong Tiếng Anh là gì?

tạo loạn trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tạo loạn sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tạo loạn

    foment trouble, incite trouble