no chán trong Tiếng Anh là gì?

no chán trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ no chán sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • no chán

    full, sated