no đói trong Tiếng Anh là gì?

no đói trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ no đói sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • no đói

    satiety hunger