nhờ thế trong Tiếng Anh là gì?

nhờ thế trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nhờ thế sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nhờ thế

    * phó từ hereby