nhờ là trong Tiếng Anh là gì?

nhờ là trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nhờ là sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • nhờ là

    thanks to, owing to