nhờ đến trong Tiếng Anh là gì?

nhờ đến trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nhờ đến sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nhờ đến

    * dtừ

    recourse

    * thngữ

    to draw on