nhờ có trong Tiếng Anh là gì?

nhờ có trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nhờ có sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nhờ có

    thanks to, owing to

    nhờ có sự giúp đỡ của anh thanks to your help

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • nhờ có

    thanks to, owing to