nhồi trong Tiếng Anh là gì?

nhồi trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nhồi sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • nhồi

  to stuff; to pack; to pad; to cram; to fill

  nhồi bông vào gối to stuff cotton into a pillow

  nhồi thuốc vào tẩu to cram one's pipe with tobaco

  to overfeed (đối với gia cầm); (địa phương) như nhào

  nhồi bột to knead flour

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • nhồi

  Stuff, cram, line, fill

  Nhồi bông vào gối: To stuff cotton into a pillow

  Nhồi thuốc vào tẩu: To cram one's pipe with tobaco

  Nhồi cho lắm bánh vào rồi mà đau bụng: If you cram your stomach with so much cake, you will have an attack of indigestion

  Bị nhồi nhiều tư tưởng lãng mạn: To be stuffed with many romentic notions

  Overfeed (poultry).

  (địa phương) như nhào

  Nhồi bột: To knead flour

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • nhồi

  to stuff, cram, line