nhăn trong Tiếng Anh là gì?

nhăn trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nhăn sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • nhăn

  to rumple; to crumple; to crush; to crease; to wrinkle; to pucker

  cẩn thận kẻo làm nhăn bộ com lê của tôi đấy! be careful not to crease/wrinkle my suit!

  vải này dễ nhăn lắm! xin vui lòng đổi cho tôi loại vải khác this material crumples very easily! please change it for another kind of material

  xem nhăn nhó

  muốn gì thì cứ nói, chứ đừng nhăn! say what you want and don't pull a wry face!

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • nhăn

  * adj

  crumpled; wrinkled; creasy; furrowed

  trán nhăn và tuổi già: A forehead furrowed by old age

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • nhăn

  (1) to prevent, hinder, block; (2) wrinkle; creased; wrinkle