ngọn cờ tập hợp trong Tiếng Anh là gì?

ngọn cờ tập hợp trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ngọn cờ tập hợp sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • ngọn cờ tập hợp

    * dtừ

    oriflamme