ngọn đèn đường trong Tiếng Anh là gì?

ngọn đèn đường trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ngọn đèn đường sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • ngọn đèn đường

    streetlamp, streetlight