ngược trong Tiếng Anh là gì?

ngược trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ngược sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • ngược

  upside down; the wrong way up; back to front; the wrong way round; inside out

  bức tranh treo ngược a picture hung upside down

  ông ta cầm ngược quyển sách he holds his book upside down/the wrong way up

  against (the wind, the tide)

  bơi ngược giòng to swim against the current; to swim upstream

  opposite; contrary

  chiều ngược the opposite direction

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • ngược

  Upside down

  Bức tranh treo ngược: a picture hung upside down

  Against (the wind, the tide), windward

  Xe chạy ngược gió: The car ran windward

  Contrary, opposite

  Chiều ngược: The opposite direction

  Go up to the highlands, go upstream: Ngược Lạng Sơn To go up to+Langson

  Ngược Yên Bái: To go up [stream] to Yenbai

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • ngược

  opposite, reverse, contrary, inverse, upstream, up-river, upstream, upside down