ngược đãi người do thái trong Tiếng Anh là gì?

ngược đãi người do thái trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ngược đãi người do thái sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • ngược đãi người do thái

    * dtừ

    jew-baiting