nội dung chính trong Tiếng Anh là gì?

nội dung chính trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nội dung chính sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nội dung chính

    * dtừ

    tenor, gut