nội dung cụ thể trong Tiếng Anh là gì?

nội dung cụ thể trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nội dung cụ thể sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nội dung cụ thể

    specific contents