nền nã trong Tiếng Anh là gì?

nền nã trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nền nã sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • nền nã

  elegant

  anh ta bao giờ cũng ăn mặc nền nã he always dresses elegantly

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • nền nã

  Elegant

  Anh ta bao giờ cũng ăn mặt nền nã: He always dresses elegantly

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • nền nã

  elegant