nền đá trong Tiếng Anh là gì?

nền đá trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nền đá sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nền đá

    * dtừ

    rock-bed, bed-rock

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • nền đá

    rock base, rocky surface