nền kinh tế thị trường trong Tiếng Anh là gì?

nền kinh tế thị trường trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nền kinh tế thị trường sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • nền kinh tế thị trường

    the foundation, founding of a market economy