nóng trong Tiếng Anh là gì?

nóng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nóng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • nóng

  hot; burning

  nước nóng hot water

  xem sốt 2

  hot-tempered; quick-tempered; irritable; irascible; nervous

  đừng có nóng, mọi việc rồi sẽ ổn cả! don't be so nervous, it will all be fine!

  fidgety; impatient; to cause constipation

  ăn sô cô la nóng lắm chocolate is costive; chocolate causes constipation

  nóng như thiêu như đốt it is scorching hot

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • nóng

  * adj

  hot; warm; fervet

  nước nóng: hot water

  * adj

  hot-tempered; quick tempered

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • nóng

  hot, burning, anxious (to do something), hot-tempered, quick-tempered