nét sổ trong Tiếng Anh là gì?

nét sổ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nét sổ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nét sổ

    a hanging stroke (calligraphy)

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • nét sổ

    a hanging stroke (calligraphy)