nét để nhận ra trong Tiếng Anh là gì?

nét để nhận ra trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nét để nhận ra sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nét để nhận ra

    * dtừ

    identification