nát ra trong Tiếng Anh là gì?

nát ra trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nát ra sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • nát ra

    to break apart